Skip to main content

วิธีการชำระเงิน

1. ทำการโอนเงินด้วยช่องทาง ATM/สาขา/Internet Banking

ธนาคารไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์

สมเกียรติ สินธีรนันท์
1032070506

โดยจะต้องเก็บหลักฐานการโอนเพื่อใช้ประกอบการแจ้งชำระเงินเสมอ
2. แจ้งชำระเงินผ่าน ระบบแจ้งชำระเงิน